Bosmansdam Hoër skool Vacancies 2021 – Careers24 Bosmansdam Hoër skool Jobs @www.wnps.co.za

Bosmansdam Hoër skool Vacancies 2021 | Bosmansdam Hoër skool Jobs Careers24 @ www.wnps.co.za Bosmansdam Hoër skool Careers 2021. Vacancies with Bosmansdam Hoër skool South Africa.

Here you can get the latest Western Cape Government Jobs in Bosmansdam Hoër skool. Currently Bosmansdam Hoër skool Jobs in Cape Town Available now. You can apply now Jobs in Bosmansdam Hoër skool Department. We will update you on this page for Gumtree jobs in Bosmansdam Hoër skool. So Candidates can subscribe to our South Africa Government Wced Careers Jobs Portal for Upcoming Government Vacancies 2021 in the Bosmansdam Hoër skool.

You can also get here Bosmansdam Hoër skool Matric jobs in Cape Town & Upcoming jobs in Cape Town for Matriculants.

Check Latest WCED Vacancies 2021


Bosmansdam Hoër skool Vacancies 2021 | Bosmansdam Hoër skool Jobs Opportunity for Departmental Head

Bosmansdam Hoër skool Jobs notification out on official Bosmansdam Hoër skool Vacancies Page for Departmental Head Job position. Apply online before Date-30/09/2021 Job seekers who have grade 12 qualification can apply for the Departmental Head job position. The posting for the Bosmansdam Hoër skool Departmental Head in Cape Town. Salary – R18,922.00 Monthly.

Job Specification…

Bosmansdam high school is a parallel medium (english and afrikaans) school, in the northern suburbs of cape town, with approximately 810 learners. The school is an inclusive school and strives to create an environment for students of all backgrounds to reach their full potential. The school is seeking an appropriately qualified, experienced, and skilled mathematics, science or commercial educator to fill this position. Your application must therefore show your knowledge and experience in the criteria below. Recognised reqv 13 teacher qualification(s) is a requirement. Three years teaching experience in a high school is a requirement. Excellent administrative and organisational skills. Be able to communicate in both english and afrikaans. The candidate must be able to demonstrate well-developed interpersonal skills, must have experience and the sensitivity to work in a diverse and inclusive schooling environment. Candidates must be able to manage a team. Candidates must be able to communicate their expectations clearly to their team. Candidates must coach and mentor staff. Experience as grade head/ subject head will be advantageous. The candidate will be expected to occupy a managerial role in the school, serve on the school¿s management team, and be fully involved in preparing: the annual academic timetable in full consideration of the school curriculum and its specific academic objectives and needs, subject planning, promotions and moderation reports. Ensure proper planning, communication, and implementation of the school annual calendar and daily programme. Manage learning and teaching support material (ltsm). Experience of the above functions is a strong recommendation. Knowledge and experience of assessment and/or assessment model(s), together with the ability to manage the specified subject area(s), as well as its implementation in senior and fet phase education, is a requirement. Knowledge of policy documents pertaining to assessments and its implementation is a requirement. Knowledge and management of intervention strategies to ensure quality teaching and learning and to maintain and improve academic standards is a requirement. A candidate should have the ability to develop a strategic vision and action plan for the specialized subject area. As a teacher, the candidate must be able to establish creative and effective approaches to teaching and learning, which can lead to academic excellence. The candidate must have good ict skills and demonstrate an interest in and an aptitude for the use of technology in the classroom.The candidate must be prepared to assist in school activities on saturdays. Candidates must have a proven track record in extramural activities.
Die ho¿rskool bosmansdam is ‘n parallelmedium (engels en afrikaans) skool in die noordelike voorstede van kaapstad, met ongeveer 810 leerlinge. Die skool is ‘n inklusiewe skool en streef daarna om ‘n omgewing te skep vir studente van alle agtergronde om hul volle potensiaal te bereik. Die skool is opsoek na ‘n toepaslike gekwalifiseerde, ervare en bekwame wiskunde of wetenskap of handels opvoeder om hierdie pos te vul. U aansoek moet dus u kennis en ervaring in die onderstaande kriteria toon: erkende reqv 13 onderwyserkwalifikasie(s) is ¿n vereiste. Drie jaar onderrig-ervaring in ¿n ho¿rskool is ‘n vereiste. Uitstekende administratiewe en organisatoriese vaardighede. Vermo¿ om te kommunikeer in beide engels en afrikaans. Die kandidaat moet in staat wees om goeie ontwikkelde interpersoonlike vaardighede te demonstreer, ervaring te toon en sensitief wees om in ‘n diverse en inklusiewe skoolomgewing te werk. Kandidate moet in staat wees om ‘n span te bestuur. Kandidate moet in staat wees om hul verwagtinge duidelik aan hul span oor te dra. Kandidate moet personeel ontwikkel en mentor. Ondervinding as graadhoof/vakhoof sal voordelig wees. Daar word van die kandidaat verwag om ‘n bestuursrol in die skool te vervul waarin hy/sy op die bestuurspan van die skool sal dien en volledig betrokke sal wees by die voorbereiding van: die jaarlikse akademiese rooster, volledig inagneming van die skoolkurrikulum en die spesifieke akademiese doelwitte en behoeftes daarvan; vakbeplanning; promosies; modereringsverslae. Verseker deeglike beplanning, kommunikasie en implementering van die skool se jaarlikse kalender en daaglikse program. Bestuur van leer- en onderigondersteuningsmateriaal (loom). Ervaring in die bogenoemde funksies is ‘n sterk aanbeveling. Kennis en ervaring van assesserings- en/of assesseringsmodel(le), tesame met die vermo¿ om die gespesifiseerde vakgebied(e) te bestuur, sowel as die implementering daarvan in senior en voo fase -onderwys, is ‘n vereiste. Kennis van beleidsdokumente met betrekking tot die beoordeling en die uitvoering daarvan is ook ‘n vereiste. Kennis en bestuur van intervensie strategie¿ om kwaliteit onderrig en leer te verseker, in stand te hou en akademiese standaarde te verbeter is ‘n vereiste. ‘n kandidaat moet die vermo¿ h¿ om ‘n strategiese visie en aksieplan vir hul gespesialiseerde vakgebied te ontwikkel. As onderwyser moet die kandidaat in staat wees om kreatiewe en effektiewe benaderings tot onderrig en leer te vestig, wat tot akademiese uitnemendheid kan lei. Die kandidaat moet goeie ikt -vaardighede h¿ en ‘n belangstelling toon vir die gebruik van tegnologie in die klas. Die kandidaat moet bereid wees om op saterdae by te staan met skoolaktiwiteite. Kandidate moet ‘n bewese rekord in buitemuurse aktiwiteite h¿.

Bosmansdam Hoër skool Careers 24 Jobs Opportunity 2021

The Bosmansdam Hoër skool Careers 24 Jobs Opportunity 2021:- Bosmansdam Hoër skool is a leading Company in South Africa. Lots of South Africans crave to work with Bosmansdam Hoër skool. Bosmansdam Hoër skool offers many jobs every year. This is the dream job for South African people.

Thousands of candidates apply every year for the jobs left in Bosmansdam Hoër skool, but some candidates have successful addresses in this. Again this year, Bosmansdam Hoër skool is going to recruit a lot of jobs. This news is very important for the candidates who have been preparing for Bosmansdam Hoër skool recruitment for a long time.

Why Youth Need Only Bosmansdam Hoër skool Vacancies 

Why should you work in Bosmansdam Hoër skool? Bosmansdam Hoër skool is a leading organization that gives great respect to its employees. Employees who work in Bosmansdam Hoër skool are given a very good salary package. Apart from this, Bosmansdam Hoër skool offers its employees a weekly holiday. Bosmansdam Hoër skool has a great working environment. Along with this, you also get a promotion every year. Therefore you should work in Bosmansdam Hoër skool.

Opportunity at Bosmansdam Hoër skool Vacancies Portal 

Bosmansdam Hoër skool provides jobs for all youth. Youngsters who have passed Matric / Grade 12 can apply for clerk peon and other posts in this institution. Apart from this, graduate pass candidates can join the internship programs of Bosmansdam Hoër skool. Along with this, graduate and master degree holders can apply for big posts. Overall Bosmansdam Hoër skool makes jobs available for all categories.

How to Submit Bosmansdam Hoër skool Application form at Bosmansdam Hoër skool Vacancies Page

It is expected of short-listed candidates to be available for selection interviews on a date, time,
place and/ or online platform determined by the Bosmansdam Hoër skool.

Apply For Vacancies at Bosmansdam Hoër skool

Reason to visit Indeedjobs.co.za for Bosmansdam Hoër skool Vacancies 2021

Indeedjobs.co.za is a leading South African job site that assists jobseekers & Applicants from all Government vacancies sectors and experience levels to find and apply for Bosmansdam Hoër skool vacancies from thousands of South Africa’s leading companies Bosmansdam Hoër skool one of them. With over lots of website visitors a month, Indeedjobs.co.za is one of the most popular websites to find Government Jobs employment Indeed Jobs online in South Africa.

Indeedjobs.co.za Careers24 mission is to become a great website where every candidate can find an Indeed job and where every company can find the perfect candidate to join their company jobs. Indeedjobs.co.za is also a great website for Bank Vacancies South African youth to get jobs in various companies like Bosmansdam Hoër skool.

Vacancies at Bosmansdam Hoër skool | About Company

Bosmansdam Hoër skool

Adam Tas Ave, Bothasig, Cape Town, 7441, South Africa